دریافت فایل نصب و راهنمای نرم افزار مدیریت مالی دریک


نام فایل تاریخ انتشار فایل
نرم افزار مدیریت مالی دریک 29 / 09 / 1396 دریافت
راهنمای استفاده از نرم افزار دریک 29 / 09 / 1396 دریافت

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
صندوق پستي ۸۴۱۵۵-۶۶۶ كد پستي: ۸۴۱۵۶۸۱۹۹۹
تلفن: ۰۳۱۳۳۸۶۵۳۵۵ فكس:۰۳۱۳۳۸۶۲۳۵۵